Privacy Policy

PartTracker B.V. B.V. is een technische groothandel die van leveranciers industriele electrotechnische en automatiserings producten inkoopt voor de bouw, de installatiebranche en de industrie en deze levert aan zakelijke klanten. Daarnaast verwerkt PartTracker B.V. persoonsgegevens in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe en waarom PartTracker B.V., in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voldoet PartTracker B.V. aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Inhoudsopgave
1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee uw identiteit direct of indirect kan worden vastgesteld. In de categorie ‘direct’ valt bijvoorbeeld een naam. In de categorie ‘indirect’ vallen gegevens waarmee uw identiteit zonder bijvoorbeeld uw naam wel kan worden vastgesteld op basis van een combinatie van andere gegevens. ‘Indirecte’ vaststelling kan bijvoorbeeld aan de hand van een IP-adres.

2. Wat houdt ‘verwerking van persoonsgegevens’ in?

Daaronder valt alles wat er met persoonsgegevens gedaan kan worden, zoals verzamelen, vernietigen, opslaan of bekijken.

3. Op welke persoonsgegevens heeft deze privacyverklaring betrekking?

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot:

Bezoekers van de volgende websites www.parttracker.eu en de PartTracker B.V. en CV Hulp apps.
Klanten van PartTracker B.V. (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of informatie over zakelijke klanten die kan worden herleid tot een natuurlijke persoon (bijv. het btw-nummer of het KvK-nummer van een zzp-er)
Leveranciers van PartTracker B.V. (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of informatie over leveranciers die kan worden herleid tot een natuurlijke persoon (bijv. het btw-nummer of het KvK-nummer van een zzp-er)

4. Hoe kondigen wij wijzigingen in deze privacyverklaring aan?

PartTracker B.V. kan wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen. Indien de wijzigingen een behoorlijk effect op u hebben, dan stellen wij u daarvan persoonlijk en/of door middel van een aankondiging op onze website (www.parttracker.eu) op de hoogte. Op deze pagina staat altijd de laatste versie van de privacyverklaring (inclusief de datum).

5. Voor welk doeleinde verwerkt PartTracker B.V. persoonsgegevens?

PartTracker B.V. B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening
PartTracker B.V. verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te verlenen en te exploiteren. Zo worden er persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te plaatsen en te verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken, om de administratieve werkzaamheden en opvolging daarbij te verrichten, en om het bestelde product naar de klant te versturen. Ook verwerken wij persoonsgegevens om klanten of leveranciers hulp en ondersteuning te bieden, waaronder telefonische hulpdiensten en aftersaledienstverlening.

In het kader van het voorgaande verwerkt PartTracker B.V. de volgende persoonsgegevens: Naam- en adresgegevens, telefoonnummers, namen van contactpersonen.

PartTracker B.V. is bevoegd daarvoor persoonsgegevens te verwerken, omdat die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

Facturering
PartTracker B.V. verwerkt persoonsgegevens om facturen naar klanten te sturen en facturen van leveranciers te betalen.

In het kader van het voorgaande verwerkt PartTracker B.V. de volgende persoonsgegevens: Naam- en adresgegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen.

PartTracker B.V. is bevoegd daarvoor persoonsgegevens te verwerken, omdat die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten of leveranciers.

Klanten- en leveranciersadministratie en contact met klanten en leveranciers
PartTracker B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar klanten- en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of om vragen van die klanten of leveranciers te beantwoorden.

In het kader van het voorgaande verwerkt PartTracker B.V. de volgende persoonsgegevens: Naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens, machtigingen, brieven over financiële aspecten.

PartTracker B.V. is bevoegd daarvoor persoonsgegevens te verwerken, omdat die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

Het gebruik van het portal voor klanten en leveranciers
PartTracker B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van gebruik van haar klant- en leveranciersportal waartoe zij via de website toegang kunnen krijgen.

In het kader van het voorgaande verwerkt PartTracker B.V. de volgende persoonsgegevens: klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoord.

PartTracker B.V. is bevoegd daarvoor persoonsgegevens te verwerken, omdat die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers en voor het gerechtvaardigde belang van PartTracker B.V. om haar bedrijfsvoering via deze portal zo efficiënt mogelijk te organiseren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze portal. Het uitoefenen van het recht op bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten die zijn afgerond voordat het recht op bezwaar werd uitgeoefend.

Direct marketing
PartTracker B.V. verwerkt persoonsgegevens voor (direct-)marketingdoeleinden. Hierdoor is PartTracker B.V. in staat te begrijpen hoe er gebruik van onze diensten wordt gemaakt om onze prestaties te leveren en te verbeteren en om contact op te nemen met klanten en nieuwe producten onder hun aandacht te brengen en hen nieuwsbrieven te sturen. Hieronder valt het uitvoeren van marketingacties om onze diensten aan gebruikers bekend te maken en het inzetten van andere reclamevormen. Wij verwerken ook persoonsgegevens om te communiceren met onze klanten en leveranciers met betrekking tot zakelijks nieuws of nieuws over de onderneming en/of aanbiedingen en om prijsvragen en evenementen voor te stellen en te beheren.

In het kader van het voorgaande verwerkt PartTracker B.V. de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen, voorkeuren voor mailings.

Daarvoor kan PartTracker B.V. persoonsgegevens verwerken van personen die daarvoor toestemming hebben gegeven (via opt-in) of om het gerechtvaardigd belang van PartTracker B.V. te behartigen. De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, en u kunt ook altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct-marketingdoeleinden. Het intrekken van toestemming of het uitoefenen van het recht op bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten die zijn afgerond voordat het recht op bezwaar werd uitgeoefend of de toestemming werd ingetrokken.

Marktonderzoek en productontwikkeling
PartTracker B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de ontwikkeling en optimalisering van onze producten en diensten om te voorzien in de behoeften van onze klanten/leveranciers en om de gebruikers een betere ervaring te geven, onder meer door adviezen. PartTracker B.V. verwerkt ook persoonsgegevens om nieuwe producten, innovatieve en digitale diensten en functies te ontwikkelen die toegespitst zijn op de persoonlijke behoeften van onze klanten. Persoonsgegevens worden ook verwerkt voor marktonderzoek, zoals het uitvragen van meningen en enquêtes richting onze klanten en leveranciers (onder andere door directe mailings te sturen aan hun werknemers) en het uitvoeren van marketingacties om onze diensten aan gebruikers bekend te maken en het inzetten van andere reclamevormen. Wij kunnen geaggregeerde data op basis van onze klantenkring maken, onder meer voor onderzoeksdoeleinden of om onze prestaties te analyseren.

In het kader van het voorgaande verwerkt PartTracker B.V. de volgende persoonsgegevens: namen, bedrijfsnamen en e-mailadressen.

PartTracker B.V. kan daarvoor persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang van PartTracker B.V., waarbij het hoofdkantoor van Sonepar handelt als verwerkingsverantwoordelijke of een ander lid van de Sonepar Group om marktonderzoek te doen ten behoeve van onze bedrijfsvoering en productontwikkeling en -verbetering. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens op basis van uw persoonlijke omstandigheden.

Preventie van fraude en wanbetaling
PartTracker B.V. verwerkt persoonsgegevens om fraude en wanbetaling te bestrijden, onder meer door kredietwaardigheidschecks te doen.

In het kader van het voorgaande verwerkt PartTracker B.V. de volgende persoonsgegevens: Naam- en adresgegevens, namen van contactpersonen, bankgegevens, betalingsverplichtingen van de betreffende klant van PartTracker B.V., ondertekende brieven over financiële aspecten.

PartTracker B.V. kan daarvoor persoonsgegevens verwerken omdat het een gerechtvaardigd belang heeft bij fraudebestrijding en het voorkomen van wanbetaling. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens op basis van uw persoonlijke omstandigheden.

Naleving van wettelijke voorschriften
PartTracker B.V. verwerkt persoonsgegevens voor nalevingsdoeleinden. Daarvoor kan PartTracker B.V. de volgende persoonsgegevens verwerken: Naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en bankgegevens.

PartTracker B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de voor PartTracker B.V. geldende wettelijke verplichtingen na te leven.

Cookies
De website met het adres www.parttracker.eu maakt gebruik van cookies. Lees het cookiebeleid van PartTracker B.V.. Het cookiebeleid van de andere websites waarnaar in punt 3 wordt verwezen is te vinden op de betreffende websites.

Mocht u vragen of klachten over cookies hebben, neemt u dan contact op met PartTracker B.V. door een e-mail te sturen naar: [email protected].

6. Ontvangers van persoonsgegevens

PartTracker B.V. B.V. kan uw persoonsgegevens delen met derden, zoals:

Onze leveranciers, waaronder hostingbedrijven, en andere externe ICT-leveranciers.
Onze analyse-dienstverleners, zoals Google Analytics, op basis van ons gerechtvaardigde belang
Onze accountant, juridisch adviseurs en andere professionele dienstverleners die door PartTracker B.V. worden ingeschakeld
Overheidsorganen, op basis van een wettelijke verplichting

7. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

PartTracker B.V. probeert de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te vermijden. Toch verwerken sommige verwerkers en subverwerkers uw gegevens binnen en buiten de EER, waaronder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Wit-Rusland, Rusland, Colombia of India.

Indien deze landen niet geacht worden een even strikt beschermingsniveau te bieden aan de persoonsgegevens als de landen binnen de EER doen, geeft PartTracker B.V. alleen gegevens door waarbij gebruik wordt gemaakt van de mechanismen waarin de AVG voorziet, en treft PartTracker B.V. aanvullende maatregelen waar deze mechanismen ontoereikend blijken.

8. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

Recht van toegang: u kunt een kopie van uw door PartTracker B.V. verwerkte persoonsgegevens krijgen.
Recht op rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek tot rectificatie indienen.
Recht op uitwissing: in bepaalde in de wet vastgelegde gevallen kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, met name wanneer uw toestemming is vereist voor de verwerkingshandeling en u die toestemming wilt intrekken of als blijkt dat uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt werden. Dit is echter geen onvoorwaardelijk recht en PartTracker B.V. kan een rechtsgrond of legitieme reden hebben om uw persoonsgegevens te bewaren.
Recht op bezwaar: in bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die betrekking hebben op uw persoonlijke omstandigheden, of bezwaar maken tegen de verwerking daarvan voor direct-marketingdoeleinden. Dit is echter geen onvoorwaardelijk recht en PartTracker B.V. kan uw verzoek op grond van dwingende legitieme redenen afwijzen.
Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde in de wet vastgelegde gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt verzoeken om het doorsturen van uw gegevens naar derden, wanneer u daartoe het recht heeft en dat technisch mogelijk is.
Recht op intrekking van uw toestemming: indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.
Ga voor meer informatie over uw rechten naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: [email protected]

Om misbruik te voorkomen kan PartTracker B.V. u verzoeken zich te legitimeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een bepaalde situatie kunt uitoefenen. U dient er dus rekening mee te houden dat wij u niet altijd kunnen helpen. U kunt tevens een klacht indienen bij de bevoegde toezichthouder, zoals vermeld in onderstaand punt

9. Hoe beschermt PartTracker B.V. uw persoonsgegevens?

PartTracker B.V. vindt het belangrijk dat uw gegevens beschermd worden, en heeft dus gepaste maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gebruik door onbevoegden. Voorbeelden van zowel technische als organisatorische maatregelen zijn de versleuteling van gegevens, toegangscontrole bij onze panden, slechts een beperkte groep werknemers heeft inzage in de persoonsgegevens enz. De website van PartTracker B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

10. Hoe lang bewaart PartTracker B.V. uw persoonsgegevens?

PartTracker B.V. bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hiervoor in punt 5 omschreven en doet dat niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en niet langer dan vereist of toegestaan is op basis van de wettelijke bepalingen (inclusief bepalingen in de belastingwetgeving).

11. Heeft u een klacht?

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Onze functionaris gegevensbescherming helpt u graag! Indien u meent dat uw rechten zijn geschonden, kan er ook een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ga voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Contactinformatie PartTracker B.V.

De contactgegevens van PartTracker B.V. leest u onderaan deze pagina.

 1. Ontvangers van persoonsgegevens

PartTracker B.V. B.V. kan uw persoonsgegevens delen met derden, zoals:

 • Onze leveranciers, waaronder hostingbedrijven, en andere externe ICT-leveranciers.
 • Onze analyse-dienstverleners, zoals Google Analytics, op basis van ons gerechtvaardigde belang.
 • Onze accountant, juridisch adviseurs en andere professionele dienstverleners die door PartTracker B.V. worden ingeschakeld.
 • Overheidsorganen, op basis van een wettelijke verplichting.
 1. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

PartTracker B.V. probeert de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te vermijden. Toch verwerken sommige verwerkers en subverwerkers uw gegevens binnen en buiten de EER, waaronder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Wit-Rusland, Rusland, Colombia of India.

Indien deze landen niet geacht worden een even strikt beschermingsniveau te bieden aan de persoonsgegevens als de landen binnen de EER doen, geeft PartTracker B.V. alleen gegevens door waarbij gebruik wordt gemaakt van de mechanismen waarin de AVG voorziet, en treft PartTracker B.V. aanvullende maatregelen waar deze mechanismen ontoereikend blijken.

 1. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Recht van toegang: u kunt een kopie van uw door PartTracker B.V. verwerkte persoonsgegevens krijgen.
 • Recht op rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek tot rectificatie indienen.
 • Recht op verwijdering: in bepaalde in de wet vastgelegde gevallen kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, met name wanneer uw toestemming is vereist voor de verwerkingshandeling en u die toestemming wilt intrekken of als blijkt dat uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt werden.
 • Recht op bezwaar: in bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die betrekking hebben op uw persoonlijke omstandigheden, of bezwaar maken tegen de verwerking daarvan voor direct-marketingdoeleinden.
 • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde in de wet vastgelegde gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt verzoeken om het doorsturen van uw gegevens naar derden, wanneer u daartoe het recht heeft en dat technisch mogelijk is.
 • Recht op intrekking van uw toestemming: indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

Ga voor meer informatie over uw rechten naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: [email protected]

Om misbruik te voorkomen kan PartTracker B.V. u verzoeken zich te legitimeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een bepaalde situatie kunt uitoefenen. U dient er dus rekening mee te houden dat wij u niet altijd kunnen helpen. U kunt tevens een klacht indienen bij de bevoegde toezichthouder, zoals vermeld in onderstaand punt.

 1. Hoe beschermt PartTracker B.V. uw persoonsgegevens?

PartTracker B.V. vindt het belangrijk dat uw gegevens beschermd worden, en heeft dus gepaste maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gebruik door onbevoegden. Voorbeelden van zowel technische als organisatorische maatregelen zijn de versleuteling van gegevens, toegangscontrole bij onze panden, slechts een beperkte groep werknemers heeft inzage in de persoonsgegevens enz. De website van PartTracker B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 1. Hoe lang bewaart PartTracker B.V. uw persoonsgegevens?

PartTracker B.V. bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hiervoor in punt 5 omschreven en doet dat niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en niet langer dan vereist of toegestaan is op basis van de wettelijke bepalingen (inclusief bepalingen in de belastingwetgeving).

 1. Heeft u een klacht?

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Onze functionaris gegevensbescherming helpt u graag! Indien u meent dat uw rechten zijn geschonden, kan er ook een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ga voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Contactinformatie PartTracker B.V.

De contactgegevens van PartTracker B.V. leest u onderaan deze pagina.